top of page

Mannauður

Gná Guðjónsdóttir

Gná Guðjónsdóttir

Framkvæmdastjóri - CEO

Gná býr að margvíslegri stjórnunarreynslu bæði í opinbera- og einkageiranum, hér á landi sem og erlendis. Hún starfaði sem lögrelgumaður í 15 ár sem varð grundvöllur fyrir þjónustu hennar í friðargæsluverkefnum í Líberíu og Afganistan.

Gná er með BSc í viðskiptafræði, MA íkynjafræða og hefur einnig lokið MPM námi frá Háskólanum í Reykjavík.

Samfélagsábyrgð og sjálfbærni í vinnuumhverfinu eru sérsvið Gnár og þá sérstaklega stjórnarhættir og félagslegir þættir eins og jafnrétti, samskipti og siðmenning. Þessir þættir hafa áhrif á vellíðan og virkni starfsfólks og því mikilvægur mælikvarði á bæði árangur og gæði í rekstri skipulagsheilda.

Gná has a wide range of management experience in all sector, the public, private and third sectors, both in Iceland and abroad. She served as a police officer for 15 years, which became the basis for her service in peacekeeping missions in Liberia and Afghanistan.

Gná has a BSc in business administration, an MA in gender studies and has also completed an MPM program from Reykjavík University.

Social responsibility and sustainability in the working environment are Gnár's special areas, and especially governance and social aspects such as equality, communication and civilization. These factors have an impact on the well-being and effectiveness of Employees and are therefore an important measure of both success and quality in organizational operations.

Annað starfsfólk - Other Employees

Annað starfsfólk - Other Employees

Tæknilegur sérfræðingur eða úttektaraðili - Technical expert or Auditor

Versa vottun er með fólk á skrá sem kallað er til aðstoðar þegar á þarf að halda. Þetta fólk undirgengst allt þjálfun í samræmi við þau verkefni sem þeim eru falin til að tryggja hæfni þeirra við að leysa þau verkefni af fagmennsku og heilindum.

Versa Vottun has people on record who are called to help when needed. These people undergo all training according to the tasks assigned to them to ensure their ability to solve those tasks with professionalism and integrity.

Birna Dís Eiðsdóttir

Birna Dís Eiðsdóttir

Gæða- og vottunarstjóri - CCO & QM

Birna Dís er menntuð á sviði mannauðsfræða,  kynjafræða og verkefnastjórnunar. Meðfram námi sínu starfaði hún bæði í almenna- og einkageiranum en inn á milli varði hún einnig rúmum tveimur árum í Evrópu, Asíu og Suður Ameríku þar sem hún sinnti sjálfboðastarfi og launaðri vinnu ásamt því að ferðast um og upplifða ólíka menningarheima. Þessi reynsla færði henni innsæi og leikni við að glíma við menningarbundnar áskoranir í samskiptum einstaklinga og hópa.

Samfélagsábyrgð og mannréttindi eru á áhugasviði Birnu Dísar og þegar hún áttað sig á áhrifamætti stjórnunarstaðla og hvernig hægt væri að tryggja jafnræði, gagnsæi og sambærilega meðferð sem hjálpar til við að leiðrétta þætti sem annars er erfitt að greina sbr. Jafnlaunastaðalinn með innleiðingu þeirra.

Birna Dís is educated in the field of human resources studies, gender studies and project management. During her studies, she worked in both the public and private sectors, but in between she also spent over two years in Europe, Asia and South America, where she did voluntary work and paid work, as well as traveling around and experiencing different cultures. This experience gave her insight and skill in dealing with cultural challenges in interpersonal and group interactions.

Social responsibility and human rights are in Birna Dísar's field of interest, and when she realized the effectiveness of management standards and how it would be possible to ensure equality, transparency and comparable treatment that helps to correct aspects that are otherwise difficult to identify cf. The equal pay standard with their implementation.

Haukur Grönli

Haukur Grönli

Fræðslu- og mannauðsstjóri - HRM

Haukur Grönli hefur bæði menntun og reynslu á sviði slökkviliðs- og sjúkraflutninga en hann hefur starfað á þeim vettvangi á Íslandi, Noregi, Afganistan og Malavi ásamt því að gegna stöðu varaslökkviliðsstjóra Brunavarna Árnessýslu frá árinu 2016 þar til hann gekk til liðs við Versa vottun árið 2022.

Meðfram slökkviliðsstarfinu í Noregi kenndi Haukur við öruggisskóla (öryggi, heilsa og umhverfi) fyrir starfsmenn olíuborpalla og sjómanna en þar byggði hann m.a. á fyrri reynslu sem björgunarsveitarmaður, friðargæslulið og slökkviliðsmaður. Haukur hefur því yfirgripsmikla reynslu af því að takast á við ótrúlegustu verkefni og finna gagnlegar lausnir.

Haukur kynntist töfraheimi stjórnunarkerfa í námi sínu á árunum 2019-2022 í VogL og SogA en það nám inniheldur m.a. námskeið um verkefna- og gæðastjórnun, samningatækni og afburðarstjórnun.
Þar fékk hann innsýn í hvað skilvirkt gæðastjórnunarkerfi getur gert fyrir skipulagsheildir og starfsmenn þess. Haukur hefur áhuga á manneskjum og því sem skiptir máli til að leyfa hverjum og einum að njóta sín og vaxa en það er m.a. eitt af mikilvægum þáttum sem stjórnunarkerfin stuðla að.

Haukur er því svolítið eins og kartaflan góður einn og sér en enn betri með öðrum.

Haukur Grönli has both education and experience in the field of firefighting and ambulance, but he has worked in that field in Iceland, Norway, Afghanistan and Malawi as well as holding the position of deputy fire chief of Árnessýsla fire and rescue from 2016 until he joined Versa certification in 2022 .

During his work as a firefighter in Norway, Haukur taught at a safety school (safety, health and environment) for oil rig workers and fishermen, where he used, among other things, his previous experience as a mountainrescuer, peacekeeper and firefighter. Haukur therefore has extensive experience in tackling the most incredible projects and finding useful solutions.

Haukur got to know the magical world of management systems during his studies in the years 2019-2022 at VogL and SogA, but that study includes, among other things, courses on project and quality management, negotiation techniques and performance management.
There he got an insight into what an effective quality management system can do for organizations and their employees. Haukur is interested in people and what is important to allow everyone to enjoy themselves and grow, but that is, among other things, one of the important factors that the management systems contribute to.

Haukur is therefore a bit like the potato, good on its own but even better with others.

bottom of page